Erhu Course

二胡(拼音:Erhu) 始于唐朝,称“奚琴”,至今已有一千多年的历史。是中西方拉弦乐器和弹拔乐器的总称。二胡又名“胡琴”,二胡是中华民族乐器家族中主要的弓弦乐器(擦弦乐器)之一。

Music Course Individual Lesson (1 to 1)

Individual Lesson (1 to1)

 • Grade 1                   45min                 $170(4 lesson)
 • Grade 2                  45min                  $180(4 lesson)
 • Grade 3                  45min                 $200(4 lesson)
 • Grade 4                  45min                 $210(4 lesson)
 • Grade 5                  45min                 $220(4 lesson)
 • Grade 6                  45min                 $230(4 lesson)
 • Grade 7                  45min                 $240(4 lesson)
 • Grade 8                   45min                $240(4 lesson)
 • Grade 9                   45min                $250(4 lesson)
 • Grade 10                 45min                 $250(4 lesson)

Music course Duet Lesson (2 student)

Duet Lesson (2 Student)

 • Grade 1                  60min                 $140(4 lesson)
 • Grade 2                  60min                  $150(4 lesson)
 • Grade 3                  60min                  $160(4 lesson)
 • Grade 4                  60min                  $170(4 lesson)
 • Grade 5                  60min                  $180(4 lesson)
 • Grade 6                  60min                  $190(4 lesson)
 • Grade 7                  60min                  $200(4 lesson)
 • Grade 8                  60min                  $210(4 lesson)

Music Course Group Lesson (4-6 Student)

课程介绍

 • Grade 1                  60min                  $285/pax(12 lesson)
 • Grade 2                  60min                  $315/pax(12 lesson)
 • Grade 3                  60min                  $345/pax(12 lesson)
 • Grade 4                  60min                  $375/pax(12 lesson)
 • Grade 5                  60min                  $405/pax(12 lesson)
er-hu